A&A reagent Products

download : RiOs-DI® 3 Water Purification System
แผ่นทดสอบ MC-Media Pads ประกอบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบแห้ง (ready-to-use) โดยผ่านกระบวนการปราศจากเชื้อจากทางผู้ผลิต ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม มีอายุการใช้งานนานถึง 3 ปี  และมีระบบ Colour Code เพื่อใช้แยกชนิดของอาหาร ดังนี้     Rapid Aerobic Count (Ord.No.1323020...
download : Milli-DI® Water Purification System
download : RiOs™Large Water Purification System
download : RiOs™ Essential Water Purification System
download : RiOs™ Water Purification System
download : Simplicity® Water Purification System
download : Synergy® Water Purification System
download : Super-Q® Plus Water Purification System
download : Milli-Q® Direct Water Purification System