A&A reagent Sigma-Aldrich

เชื้อจุลินทรีย์มาตรฐาน สำหรับการตรวจวิเคราะห์ยืนยันผลทดสอบใน งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม,สิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับงาน Performance testing อาหารเลี้ยงเชื้อตามมาตรฐาน ISO11133 , การทำ Validation วิธีทดสอบใหม่ อีกทั้งยังใช้เป็นเชื้อมาตรฐานสำหรับการเรียนการสอนหรือการพัฒนาการวิเคราะห์ใหม่ๆ ได้อีกด้วย     เชื้อจุลินทรีย์มาตรฐาน ยีสท์ราสายพันธ์บริสุท...