PRODUCTS

A&A reagent Products

Metals and Metal oxides for analysis EMSURE®

โลหะและออกไซด์ของโลหะ EMSURE® สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานในห้องปฎิบัติการ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเกรดเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ซึ่งจะมีคุณภาพสูงกว่าเกรดอุตสาหกรรมทั่วไป