PRODUCTS

A&A reagent Products

ZIC-HILIC®

สำหรับงานไอออนโครมาโทกราฟี เมอร์ค นำเสนอ คอลัมน์ ZIC-HILIC® ซึ่งเหมาะสำหรับการแยกสารมีขั้วและสารไฮโดรฟิลิก การปรับปรุงโครงสร้างของคอลัมน์นี้ได้มีการสร้างพันธะโควาเลนท์ของหมู่ zwitterionic กับซิลิกาทำให้คอมลัมน์ชนิด ZIC-HILIC® นี้มีความคงทนต่อสภาวะสารตัวอย่างและตัวทำละลายที่มีขั้ว