PRODUCTS

A&A reagent Products

ViscoTip®

ViscoTip เป็นทิปที่ใช้เฉพาะสำหรับของเหลวที่มีความหนืดไดนามิกตั้งแต่ 200 mPa * s ถึง 14,000 mPa * s การออกแบบใหม่ของส่วนปลายช่วยเร่งความเร็วในการทำงานและลดการใช้พลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://online-shop.eppendorf.be/BE-en/Manual-Liquid-Handling-44563/Pipette-Tips-44569/ViscoTip-PF-340140.html