PRODUCTS

A&A reagent Products

Ultrafree®-MC and Ultrafree®-CL sterile Centrifugal Filter

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียว ตัวกรองแบบใช้แล้วทิ้งใช้สำหรับกำจัดอนุภาคออกจากสารละลายชีวภาพในน้ำ อุปกรณ์เหล่านี้มีให้เลือกใช้ในปริมาณการประมวลผลสองแบบโดยมีเมมเบรนพรุนหลายแบบสำหรับการกรองที่รวดเร็วและประสิทธิภาพที่ทำซ้ำได้สูง นอกจากนี้ยังมีหน่วยที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ใช้ในตัวหมุนแบบ fixed-angle สำหรับหลอดขนาด 1.5 มล. (-MC) และ 15 มล. (–CL)