PRODUCTS

A&A reagent Products

Stericup® Quick Release and Steritop® Filter

ปริมาตรของกระบวนการ 1,000 มิลลิลิตร ขนาดรูพรุน 0.22 µm เมมเบรนโพลีเอเธอร์ซัลโฟน pkg 12 ชิ้นผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลื่นวิทยุ