PRODUCTS

A&A reagent Products

Stericup® and Steritop® Vacuum Driven Sterile Filters

ถ้วยกรอง Stericup® และ Steritop® ใช้ในงานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) และงานวิจัยยาต้านไวรัส (Anti-viral therapeutic monitoring) หรืองานด้านอื่นๆ ในส่วนด้านการกรองเพื่อกำจัดเศษซากเซลล์ออกจากสารน้ำ (supernatant) ถ้วยหรองประกอบด้วยเมมเบรน Millipore Express PLUS เหมาะสำหรับการกรองอาหารเลี้ยงเซลล์หรือสารละลายต่างๆให้ปลอดเชื้อ อีกทั้งยังช่วยให้กรองตัวอย่างได้เร็วขึ้นและมีคุณสมับติ low-protein binding ถ้วยกรองรองรับสารปริมาณ 150 ถึง 1,000 มิลลิลิตร สามารถใช้ในตู็ Laminar flow hood ได้