PRODUCTS

A&A reagent Products

Standard Water

น้ำมาตรฐานของ Aquastar เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของระบบเครื่องมือ Karl Fischer ซึ่งทำการวัดค่าไทเทอร์ ( Titer ) ของสารเคมี Karl Fischer ประเภท Volumetric และประเภท Coulometric และทำการตรวจสอบผลการวัดปริมาณน้ำ