PRODUCTS

A&A reagent Products

Sample Concentrator LSCO-A10

คุณลักษณะ

– ตัวควบคุม PID ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์

– อลูมิเนียมบริสุทธิ์สูงเป็นสื่อนำความร้อน

– การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

– สามารถเป่าตัวอย่างได้ครั้งละจำนวนมาก

– การเป่าตัวอย่างเป็นรายบุคคล

– สามารถใช้งานได้ง่าย