PRODUCTS

A&A reagent Products

pH Calibration Buffer solution

สารละลายบัฟเฟอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรฐาน ISO 17034 และ  ISO /IEC 17025 จึงเป็นการการันตีถึงคุณภาพสูงสุดสำหรับ การสอบเทียบ pH meter เพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำระดับสากล