PRODUCTS

A&A reagent Products

Multipette® E3/E3x

Multipette® E3/E3x ทำงานโดยใช้  Combitips advanced ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมปริมาตรสารละลาย มีความแม่นยำและถูกต้องสูง อีกทั้งมีโหมดจ่ายซ้ำ เติมทิปเพียงหนึ่งครั้งสามารถจ่ายสารได้ถึง 100 ครั้ง ดูดจ่ายสารละลายในช่วง 1 µL – 10 mL สามารถรองรับการใช้งานที่ต้องดูดจ่ายสารที่แตกต่างกันมากกว่า 5,000 ชนิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://online-shop.eppendorf.be/BE-en/Manual-Liquid-Handling-44563/Manual-Pipetting–Dispensing-44564/MultipetteE3-E3x-PF-135444.html