PRODUCTS

A&A reagent Products

Millipore All-Glass Filter Holder

ขนาด 47 มิลลิเมตร รองรับเมมเบรนแบบ Glass frit และกรวยกรองขนาด 300 มิลลิลิตร

ถูกออกแบบมาเพื่อกรองน้ำ, สารอินทรีย์, สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สำหรับการวิเคราะห์การปนเปื้อนของอนุภาคให้และง่ายต่อต่อการกรอง อีกทั้งยังสามารถใช้ในการเตรียมสารละลายของ HPLC ได้