PRODUCTS

A&A reagent Products

Milli-DI®

ระบบ Milli-DI® เป็นระบบกรองน้ำขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายซึ่งให้น้ำปราศจากไอออนในทันที ระบบที่ใช้แบตเตอรี่นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการน้ำบริสุทธิ์ในปริมาณต่ำ 3 ถึง 5 ลิตร / วัน การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบ Milli-DI®ทำได้ง่าย ไฟ LED สีเขียวแสดงถึงคุณภาพน้ำที่ดีและไฟ LED สีแดงแสดงว่าต้องเปลี่ยนชุดกรอง DI-PAK 

download : Milli-DI® Water Purification System