PRODUCTS

A&A reagent Products

Microscope Adapters for Micromanipulation Systems

ความยืดหยุ่นช่วยให้คุณมีอิสระที่คุณต้องการ ด้วยความช่วยเหลือของ Adapter ของกล้องจุลทรรศน์ที่แตกต่างกัน Eppendorf micromanipulation systems เข้ากันได้กับเครื่องมือส่วนใหญ่ของผู้ผลิตกล้องจุลทรรศน์รายใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/Cell-Manipulation-44522/Accessories-44529/Microscope-Adapters-for-Micromanipulation-Systems-PF-56186.html