PRODUCTS

A&A reagent Products

Mastertip®

Mastertip ที่มีลูกสูบในตัวเป็นปลายกระบอกฉีดที่มีลักษณะเป็นบวกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปิเปต และรับประกันการปิเปตที่แม่นยำของสารละลายหรือของเหลวที่มีความหนืดด้วยความดันไอสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://online-shop.eppendorf.be/BE-en/Manual-Liquid-Handling-44563/Pipette-Tips-44569/Mastertip-PF-59966.html