PRODUCTS

A&A reagent Products

Magnetic Stirrer / Analog Magnetic Stirrer เครื่องกวนสารละลาย / เครื่องกวนสาร ยี่ห้อ MTOPs รุ่น MS-200 ประเทศเกาหลีใต้

คุณลักษณะ

– กวนน้ำได้สูงสุด 5 ลิตร

– ปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 100-1,500 rpm

– ที่วางสารละลายขนาด 18 x 18 cm

– แท่นวางเคลือบด้วยสารเซรามิก ป้องกันการกัดกร่อน

– ได้รับมาตราฐาน ISO 9001