PRODUCTS

A&A reagent Products

Magnetic Stirrer 6, 15 channel / Multistirrer เครื่องกวนสารละลาย 6, 15 ตำแหน่ง/เครื่องกวน ยี่ห้อ VELP รุ่น MULTISTIRRER ประเทศอิตาลี

คุณลักษณะ

– ความเร็วในการกวนสูงถึง 50-850 rpm

– มีถึง 6 และ 15 ตำแหน่ง

– มีหน้าจอดิจิทัลแสดงความเร็วรอบขณะทำงาน

– พื้นผิวด้านบนทำจากสแตนเลสสตีล มีความทนทาน

– กวนสารละลายปริมาตรสูงสุด 0.4 L สำหรับ รุ่น 6 ตำแหน่ง และที่ปริมาตร 0.25 L สำหรับ รุ่น 15 ตำแหน่ง