PRODUCTS

A&A reagent Products

Indicators

กลุ่มสารอินดิเคเตอร์ (indicators) ใช้บ่งชี้ปฏิกิริยา แฃะสถานะทางเคมีในการไตเตรท เพื่อการหาผลทดสอบที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยมีสารที่ควบคุมที่ pH-indicator, Redox indicator, Metal indicator และ Fluorescence indicator