PRODUCTS

A&A reagent Products

Immobilon® Go

Immobilon® GO ใช้หลักการของการตรวจวัดการไหลด้านข้างสำหรับการประมวลผลของ Western blots เพียงวางมินิบ็อตของคุณลงในอุปกรณ์จากนั้นเพิ่มน้ำยาล้างและแอนติบอดีของคุณที่พอร์ตด้านบน กลับมาใช้พื้นผิวการตรวจจับและสร้างภาพ Western blot ของคุณในภายหลัง