PRODUCTS

A&A reagent Products

EZ Pak® Dispenser Curve

เครื่องจ่ายเมมเบรนอัตโนมัติซึ่งผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสเครื่อง เพียงพัดมือผ่าน Sensor ตรวจจับ เครื่องจะจ่ายเมมเบรนเอง ทำให้ลดโอกาสในการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมและจากผู้ใช้งาน อีกทั้งเครื่องมีรูปทรงโค้งมน สะดวกต่อการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

download : EZ Pak® Dispenser Curve