PRODUCTS

A&A reagent Products

Eppendorf twin.tec® real-time PCR Plates

ช่องสีขาวเพิ่มการสะท้อนของฟลูออเรสเซนต์ใน real-time PCR และการทดสอบฟลูออเรสเซนต์อื่นๆ ฟลูออเรสเซนต์ที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มความไวในการตรวจสอบ ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงความสามารถในการทำซ้ำและความสม่ำเสมอของผลลัพธ์อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/PCR-44553/realtime-PCR-Consumables-44556/Eppendorf-twin.tec-real-time-PCR-Plates-PF-8633.html