PRODUCTS

A&A reagent Products

Eppendorf Conical Tubes 15 mL and 50 mL

Eppendorf Conical Tubes 15 mL and 50 mL หลอดทรงกรวย ขนาด 15 และ 50 มล. ตอบสนองความต้องการสูงสุดสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย คุณภาพและข้อกำหนดที่โดดเด่นทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านชีววิทยาของเซลล์ตลอดจนโปรโตคอลการเตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://online-shop.eppendorf.be/BE-en/Laboratory-Consumables-44512/Tubes-44515/Eppendorf-Conical-Tubes-15mL-and-50mL-PF-78326.html