PRODUCTS

A&A reagent Products

Data Logger Testo รุ่น 174T

คุณลักษณะ

– ช่วงการวัด -30 ถึง +70 °C หน่วยการวัด oC, oF

– ค่าความถูกต้อง ± 0.5 °C (-30 ถึง +70 °C)  ค่าความละเอียด 0.1°C

– บันทึกข้อมูลการวัดในหน่วยความจำของเครื่องได้ 16,000 ข้อมูล

– กำหนดช่วงเวลาในการบันทึกได้ในช่วงทุก 1 นาทีถึง 24 ชั่วโมง

– จอภาพแสดงผล LCD 1 บรรทัด

– สามารถต่อการทางานกับคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลในรูปตารางและกราฟ

– โครงสร้างของเครื่องมีระดับป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65

– อายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุด 500 วัน เมื่อตั้งค่าความถี่การวัดทุก 15 นาที