PRODUCTS

A&A reagent Products

CycleManager X50

ขยายกระบวนการ PCR ของคุณ! CycleManager X50 ช่วยให้คุณเพิ่มปฏิกิริยาของคุณโดยการจัดการได้ถึง 50 รอบ อย่างมีประสิทธิภาพ การทำพารามิเตอร์ของ PCR ซ้ำๆ พยายามหารอบที่เปิด หรือแม้แต่การตรวจสอบสถานะการทำงานปัจจุบันของคุณในหลายรอบก็เป็นเพียงเรื่องในอดีตไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://online-shop.eppendorf.com/OC-en/PCR-44553/PCR-Accessories-44558/CycleManager-X50-PF-432430.html