PRODUCTS

A&A reagent Products

Brighter standards

Certified Reference Materials for absolute assurance of precise calibration & validation results สินค้าในกลุ่มสารมาตรฐานอ้างอิง มีให้เลือกมากกว่า 20,000 รายการ ครอบคลุมไปถึง สารมาตรฐานอ้างอิงในงานทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมยา, พิษวิทยา, การวิจัยทางการแพทย์, GMO, และอุตสาหกรรมคอสเมติก