PRODUCTS

A&A reagent Products

25 mm Millex® Filter

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฆ่าเชื้อในสายการผลิตก๊าซและการระบายภาชนะที่ปราศจากเชื้อ นอกจากนี้ยังมีการกรองเฉพาะเพื่อป้องกันตัวแปลงสัญญาณการฟอกเลือดจากเลือดและความชื้น มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการป้องกันสายสูญญากาศ หน่วยทั้งหมดเป็นแบบสองทิศทาง