PRODUCTS

A&A reagent Products

13 mm Millex® Filter

สามารถกรองปริมาตรได้ตั้งแต่ 1-10 mL เพื่อกำจัดอนุภาคก่อนการวิเคราะห์เครื่องมือ แผ่นกรองแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง