PRODUCTS

A&A reagent Products

ไฮโดรมิเตอร์

คุณลักษณะ

– เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้วัดความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) หรือ ความหนาแน่นของของเหลว

ชื่อผลิตภัณฑ์ช่วง
(oBe)
ความสามารถในการอ่าน
(oBe)
ความยาว
(ซม.)
Hydrometer0 – 100.130
10 – 200.130
20 – 300.130
0 – 30118.5
0 – 70222
ช่วง
(oBe)
ความสามารถในการอ่าน
(oBe)
ความยาว
(ซม.)
0.700 – 1.0000.00130
1.000 – 1.1000.00130
1.100 – 1.2000.00130
1.200 – 1.3000.00130
1.300 – 1.4000.00130
1.400 – 1.5000.00130
1.500 – 1.6000.00130
1.600 – 1.7000.00130
1.700 – 1.8000.00130
1.800 – 1.9000.00130
1.900 – 2.0000.00130
1.000 – 2.0000.20022