PRODUCTS

A&A reagent Products

หลอดและขวด SPE แบบวิธีกระจายตัว ( Dispersive SPE )

Dispersive SPE เป็นเทคโนโลยีใหม่ของการเตรียมตัวอย่างของสารที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง SPE แบบวิธีกระจายตัวนี้คือ การเติมเกลือปริมาณมากและตัวดูดซับเข้าโดยตรงในของเหลวสารตัวอย่างที่ต้องการสกัด จุดประสงค์คือเพื่อให้เกิดกลไลการสกัดของเหลวด้วยของเหลว และการขจัดออกของโมเลกุลที่ไม่ต้องการ เพื่อทำให้สารบริสุทธิ์มากขึ้น