PRODUCTS

A&A reagent Products

กล่องใส่สไลด์

คุณลักษณะ

– ใช้สำหรับบรรจุแผ่นสไลด์

– ก้นกล่องบุด้วยฟองน้ำเพื่อป้องกันการกระแทก

– ฝากล่องมีกระดาษ เพื่อจดบันทึก

ชื่อผลิตภัณฑ์คามจุ
(แผ่น)
Slide Box25
50
100