PRODUCTS

A&A reagent Products

Magnetic Stirrer / Analog Magnetic Stirrer เครื่องกวนสารละลาย / เครื่องกวนสาร ยี่ห้อ VELP รุ่น MICROSTIRRER ประเทศอิตาลี

คุณลักษณะ

– ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานไมโครไตเตรท

– โครงสร้างทำด้วยโลหะเคลือบอิพ็อกซี่

– พื้นผิวด้านบนสีขาวง่ายต่อการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของสารละลาย

– กวนสารละลายปริมาตรสูงสุด 5 L

– ความเร็วรอบในการกวนสาร (Speed) สูงสุด 1,100 rpm