PRODUCTS

A&A reagent Products

แว่นตานิรภัย

คุณลักษณะ

– แบบสีใสกรอบเหลือง

– ใช่สวมใส่เพื่อป้องกันดวงตาจากการปฏิบัติงาน

– กรอบแว่นออกแบบมาเพื่อให้สามารถปกป้องดวงตาจากทุกมุม