PRODUCTS

A&A reagent Products

ตะเกียงแอลกอฮอล์

คุณลักษณะ

– ใช้ให้ความร้อนโดยเชื้อเพลิงประเภทแอลกอฮอล์ ขายพร้อมฝาครอบ, เบ้าเซรามิค, และไส้ตะเกียง เป็นชุดพร้อมใช้งาน